PRZYGOTOWANIE PLIKÓW

 

  1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

1.1.    Strony powinny być przygotowane w postaci plików:

– Postscript level 1, 2 lub 3 (separowane lub kompozytowe)

PDF 1.2, 1.3, 1.4 (separowane lub kompozytowe), preferowany 1.4

– zgodne ze standardem PDF/X-3

1.2.    Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach cyfrowych nie powinna być niższa niż 300 dpi. Przysłanie grafiki o niższej rozdzielczości oznacza akceptację obniżenia jakości danego zdjęcia.

1.3.    Parametr TIL (total ink limit) nie może przekraczać 340% dla papierów powlekanych i 300% dla niepowlekanych.

1.4.    Teksty zamienione na krzywe lub fonty osadzone.

1.5.    Elementy graficzne strony nie powinny zawierać dołączonych profili oraz komentarzy OPI.

1.6.    Praca powinna mieć naniesione linie formatu netto (cięcia).

1.7.    W razie konieczności przyjmujemy materiały w plikach otwartych (Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign). Teksty należy wówczas zamienić na krzywe lub dołączyć niezbędne fonty. Zdjęcia i wszystkie elementy graficzne muszą być w kolorystyce CMYK lub w skali szarości.

1.8. W przypadku, kiedy przesłane materiały nie są zgodne z wymogami technicznymi i wymagają poprawy doliczamy koszt czasu pracy naszego studia (80 zł/h netto).

1.9. Za termin dostarczenia materiałów cyfrowych uważa się czas dostarczenia kompletnych, nie wymagających poprawy plików.

1.10. Niedotrzymanie terminu dostarczenia materiałów cyfrowych może spowodować opóźnienie ekspedycji gotowego produktu, za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.

 

  1. GENEROWANIE PLIKÓW

2.1.    Drukarnia zaleca pliki kompozytowe w wersji PDF 1.4. Ważne jest aby nie stosować zarówno plików kompozytowych jak i separowanych w tej samej publikacji.

2.2.    Przy generowaniu plków pdf, ps, prn należy:
– wyłączyć dodawanie profili kolorystycznych
– zastosować profil CMYK fogra 27 lub Euroscale Coated v2 lub CMYK fogra 29 Uncoated
– spłaszczyć przezroczystości i ustawić wysoką rozdzielczość.

2.3.    Preferowany przez Drukarnię sterownik drukarki to Agfa ApogeeX dostępny na stronie www.agfa.com.pl.

2.4.    W przypadku rozpoczęcia współpracy, przy wielostronicowych pracach zaleca się przysłanie plików próbnych.

 

  1. NAZEWNICTWO PLIKÓW

3.1.    Zaleca się przesyłanie całości pracy w jednym pliku.

3.2.    Strony pracy muszą odpowiadać stronom w pliku.

3.3.    W przypadku podzielenia pracy na klika plików zawierających jedną lub więcej stron, pliki powinny posiadać jasno określone nazwy i zakres pagin, które się w nich znajdują, według schematu:

zzz_kkk_rrr_ttt_ppp.roz gdzie:

 

zzz     – nr zlecenia nadany przez Drukarnię

kkk     – nazwa Klienta

rrr     – rodzaj pracy

ttt     – tytuł pracy

ppp     – zakres paginacji

roz     – rozszerzenie pliku (np. ps, pdf)

Przykład: Z17-00555_FKD_katalog_wycieczka_1-8.pdf

Zawsze mile widziana jest makieta publikacji.

3.4.    Pliki po poprawkach muszą zawierać w nazwie skrót „pop”. Jeżeli zdarzą się kolejne poprawki, to nazwa pliku powinna zawierać w kolejnych wersjach plików „pop2”, „pop3” itd.

3.5.    W nazwie pliku nie wolno umieszczać polskich znaków, spacji oraz znaków specjalnych (* > ! itp.). Dopuszczalne jest tylko zastosowanie znaku podkreślenia jak w powyższych przykładach.

 

  1. UKŁAD GRAFICZNY

5.1.    Każda strona powinna posiadać spady wielkości co najmniej 3 mm ze wszystkich stron.

5.2.    Prace pod wykrojnik powinny uwzględniać 5 mm spadów. Format netto takich prac, musi być formatem wykrojnika. Jednocześnie kształt wykrojnika w pracy musi być zaznaczony kolorem dodatkowym (spotowym) o nazwie „wykrojnik” z włączoną opcją „overprint”. Wykrojnik musi być krzywą, a nie wypełnieniem kolorystycznym.

5.3.    Prace, w których występuje punktowe lakierowanie UV muszą być tak przygotowane aby w plikach występował dodatkowy kolor (spotowy) o nazwie „lakier UV” z włączoną opcją „overprint”.

5.4.    W przypadku lakieru punktowego nie zadajemy zalewek. Jeśli element lakierowany jest wysunięty do spadu wówczas także lakier powinien być wysunięty.

5.5.    Ważne elementy tekstowe lub graficzne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 mm od linii cięcia.

5.6.    Najmniejsza dopuszczalna grubość linii w 1 kolorze to 0,2 pkt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pkt.

5.7.    W celu uzyskania większej głębi koloru czarnego w obszarach apli, należy generować go z czterech kolorów. Zalecane składowe to: C 30, M 30, Y 30, K 100.

5.8. W celu uniknięcia niedokładności pasowania należy tworzyć zalewki (trapping), czyli minimalne nałożenie kolorów na siebie. W przypadku plików kompozytowych, preferowanych przez Drukarnię, Klient nie musi wykonywać zalewek. Proces ten odbywa się w Drukarni, o ile Klient nie wyrazi zastrzeżeń. Zalecana wartość zalewek to 0,03–0,08 mm. W przypadku tekstu w kontrze na czarnym tle z 4 kolorów, zalecane są ujemne zalewki dla kolorów CMY o wielkości 0,1 mm.

5.9. W przypadku opraw klejonych należy pamiętać, że druga i trzecia strona okładki oraz pierwsza i ostatnia strona wkładu, będą miały zaklejone 5 mm od strony grzbietu przez klejenie boczne, przez co zmniejsza się efektywny format rozkładówek. Jeżeli nie wprowadzona jest korekta to pojawia się zjawisko „wycięcia” fragmentu obrazu spowodowanego zaklejeniem. Format strony powinien zostać ten sam. Zmianie podlega tylko wielkość obrazu na stronie.

5.10. W produkcie z oprawą klejoną występuje także zmniejszenie efektywnego formatu strony ze względu na niepełne otwarcie egzemplarza.

5.11. W przypadku oprawy klejonej minimalna odległość tekstu i innych elementów graficznych od grzbietu powinna wynosić minimum 10 mm (z powodu zjawiska opisanego w pkt 5.15 i 5.16).

5.12. Wypychanie składek. W oprawie zeszytowej występuje zjawisko wypychania składek, co ilustruje poniższa tabela. Wewnętrzne składki zostają odsunięte od grzbietu o wartości zależne od grubości papieru i kolejności składki. Zjawisko to powoduje zmniejszenie efektywnej szerokości strony i przesunięcie zawartości graficznej kolumny, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do obcięcia elementów graficznych znajdujących się przy zewnętrznej linii cięcia.

 

DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW

 

Materiały do druku można dostarczać:

– e-mailem (do 20 MB) na adres: prepress@fkd.pl

– na serwer FTP. Dane umożliwiające dostęp do serwera, login i hasło są podawane przez Opiekuna Klienta. Po zakończeniu przesyłania prosimy o wysłanie emaila z informacją o zakończonym transferze oraz nazwami plików na adres: prepress@fkd.pl

– osobiście (CD, DVD, Flash USB): Grupa FKD Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 8a, 60-359 Poznań

 

AKCEPTACJA DO DRUKU

 

  1. PODSTAWOWE DEFINICJE

1.1.    Proof ekranowy – plik poglądowy pracy, w formie jpg lub pdf (niekoniecznie w wysokiej rozdzielczości).
Przedstawia zawartość merytoryczną pracy. Nie jest wzorem kolorystycznym.

1.2.    Proof kontraktowy – materiał wzorcowy możliwie wiernie symulujący rzeczywisty efekt procesu drukowania daną techniką druku. Podstawą uznania proofa za proof kontraktowy jest jego certyfikacja według odpowiedniego profilu ICC.

1.3.    Materiały wzorcowe – materiały służące jako wzorzec barw w procesie drukowania. Materiałem wzorcowym może być certyfikowany proof kontraktowy lub arkusz zaakceptowany przez klienta. Materiałem wzorcowym może być również niecertyfikowany proof lub arkusz drukowy z wcześniejszej edycji, ale barwa na takim wzorcu traktowana     jest jako poglądowa.

 

  1. AKCEPTACJA MERYTORYCZNA

2.1.    Akceptacja merytoryczna materiałów cyfrowych do druku odbywa się drogą elektroniczną. Drukarnia wysyła do Klienta pliki poglądowe zleconej pracy w formacie pdf lub jpg (tzw. proof ekranowy).

2.2.    Proof ekranowy należy dokładnie sprawdzić. Jest to ostateczny plik, który po akceptacji klienta zostanie wydrukowany. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w pliku zaakceptowanym przez Klienta.

2.3.    Jeżeli plik jest poprawny należy go zaakceptować do druku, wysyłając zwrotny e-mail.

2.4.    Jeżeli plik nie jest poprawny należy poinformować o tym Drukarnię podając termin przesłania nowego pliku. W określonych przypadkach, jeśli jest to technicznie możliwe, Drukarnia może odpłatnie nanieść wskazane przez klienta zmiany w plikach.

2.5.    Poprawione pliki muszą być zaakceptowane do druku w sposób wskazany w pkt. 2.3.

2.6.    W celu dodatkowej akceptacji merytorycznej Klient może zlecić Drukarni wykonanie wydruków próbnych – impozycyjnych (tzw. ozalid). Nie stanowią one wzorca kolorystycznego. W przypadku prac wielostronicowych stanowi on makietę do druku.

 

  1. AKCEPTACJA KOLORYSTYCZNA (MATERIAŁY WZORCOWE)

3.1.    Do każdego druku zalecane jest zamawianie w Drukarni lub dołączanie własnego proofa kontraktowego. W przypadku publikacji wielostronicowych zaleca się wykonanie co najmniej jednego proofa na jedną stronę arkusza drukowego.

3.2.    Proofy kontraktowe powinny być wykonywane z finalnych plików zaakceptowanych do druku.

3.3.    Do wykonania proofa kontraktowego należy zastosować właściwy dla danego papieru profil ICC.

3.4.    Na każdym proofie kontraktowym musi znajdować się pasek kontrolny. Brak opisu lub paska uniemożliwia
wykorzystanie proofa kontraktowego jako materiału wzorcowego ponieważ nie może on zostać certyfikowany przez Drukarnię. Proof dostarczony przez Klienta  musi zostać certyfikowany.

3.5.    W przypadku, gdy proof dostarczony przez Klienta nie przejdzie pozytywnie procesu weryfikacji Klient zostanie o tym poinformowany. Proof taki nie stanowi proofa kontraktowego, może służyć jedynie jako poglądowy dla maszynisty w procesie druku.

3.6.    W przypadku akceptacji pracy przez Klienta podczas druku materiałem wzorcowym dla maszynisty staje się arkusz zaakceptowany i podpisany przez Klienta.

3.7.    Arkusze drukowe z poprzednich edycji nie stanowią proofa kontraktowego, mogą stanowić jedynie punkt odniesienia dla maszynisty. Nie mogą one być poddane żadnym procesom uszlachetniania (lakier UV, folia błysk lub mat).  Stosowanie tego rodzaju materiału wzorcowego wiąże się z możliwością uzyskania odmiennej kolorystyki z powodu braku informacji odnośnie przygotowania materiałów, rodzaju i procesu drukowania.

3.8.    Wszystkie materiały wzorcowe, proofy kontraktowe oraz wydruki próbne, czytelnie podpisane przez Klienta, powinny zostać dostarczone do Drukarni przed drukiem.

3.9.    Bieg realizacji druku rozpoczyna się następnego dnia roboczego po akceptacji przez Klienta proofa ekranowego oraz otrzymania przez Drukarnię podpisanych proofów kontraktowych oraz innych materiałów wzorcowych jeśli były zlecone.