REGULAMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

§ 1. ZASTOSOWANIE

 

1.    Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych z Grupą FKD Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zbąszyńskiej 8a, kod 60-359, NIP 7792372599, REGON 301397496, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000352291, zwaną dalej „Grupą FKD”, których przedmiotem jest zlecenie wydruku materiałów przekazanych przez Klienta.

2.    Regulamin znajduje zastosowanie wyłącznie w umowach zawieranych z przedsiębiorcami.

 

§ 2. ZAMÓWIENIE

 

1.    Zamówienie winno zawierać wszystkie dane techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia (nazwa produktu, format, papier, kolory zadruku, ilość itp.) oraz dane Zamawiającego (nazwa firmy, adres siedziby, NIP oraz nazwisko, telefon i adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej).

2.    Zamówienie można złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@fkd.pl, bądź na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej www.fkd.pl, w zakładce „kontakt”.

3.    Składając zamówienie Klient jest zobowiązany dostarczyć materiały do druku przygotowane zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej www.fkd.pl/przygotowanie plików.

4.    Z chwilą złożenia zamówienia w sposób wskazany w ust. 2 Klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 

§ 3. ZAWARCIE UMOWY

 

1.    Do zawarcia umowy z Klientem dochodzi w następujący sposób:

2.    Klient składa zapytanie ofertowe, wybierając z asortymentu Grupa FKD towary i usługi, w szczególności wskazane na stronie internetowej www.fkd.pl,

3.    Po otrzymaniu zapytania ofertowego Grupa FKD zwrotnie kontaktuje się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (na zasadach opisanych w § 2) z Klientem przedstawiając ofertę zawarcia umowy, wskazując w szczególności cenę/wynagrodzenie, format i rodzaj plików elektronicznych, które mają zostać wydrukowane oraz termin wykonania przedmiotu zamówienia

4.    Po otrzymaniu wiadomości elektronicznej, o której mowa w ust. 2 powyżej. Klient akceptuje ofertę Grupy FKD, o której mowa w ust. 2 powyżej i tym samym składa zamówienie na towary i usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy.

5.    Grupa FKD, po złożeniu zamówienia, potwierdza jego przyjęcie do realizacji.

 

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1.    Grupa FKD realizuje zamówienie w oparciu o informacje podane przez Klienta w zamówieniu oraz o dostarczone materiały, zgodnie z § 2 ust. 3 powyżej.

2.    Grupa FKD wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami.

3.    Grupa FKD nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe na skutek niezastosowania się Klienta do wskazówek, o których mowa w § 2 ust. 3, w szczególności:

a.    niewłaściwego przygotowania plików,

b.    błędów programowych w przesłanych materiałach.

 

§ 5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1.    Grupa FKD realizuje zamówienie w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem ust. 2. Przy wyznaczeniu terminu realizacji, Grupa FKD dążyć będzie do uwzględnienia sugestii Klienta oraz bieżących możliwości produkcyjnych.

2.    Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu, w którym Grupa FKD otrzyma od Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaakceptowany plik podglądowy w formacie PDF. Termin ten nie rozpoczyna biegu przed wpływem na rachunek bankowy Grupy FKD przedpłaty, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. a).

3.    Grupa FKD nie odpowiada za opóźnienie spowodowane okolicznościami niezależnymi od Grupy FKD, w szczególności w wypadku: strajku, lokautu, konfliktu pracowniczego itp. lub w wyniku nadzwyczajnych środków podjętych przez rząd, przeszkód w transporcie spowodowanych oblodzeniem dróg lub innych trudności transportowych; opóźnionych, wadliwych lub niekompletnych dostaw materiałów zamówionych u poddostawcy lub producenta; przerw w dostawie energii elektrycznej lub podobnych utrudnień w produkcji, pożaru lub wypadków w zakładzie, we własnej fabryce lub u poddostawców czy producentów oraz innej siły wyższej.

 

§ 6. PROJEKTY GRAFICZNE

 

1.    Klient może zlecić Grupie FKD w ramach zamówienia wykonanie projektu graficznego. Szczegóły dotyczące wynagrodzenia i terminu wykonania projektu Strony ustalać będą na bieżąco.

2.    W razie zlecenia przez Klienta wykonania projektu graficznego, zobowiązany on jest dostarczyć Grupie FKD wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do należytego wykonania zlecenia oraz przedstawić Grupie FKD założenia i wytyczne w zakresie wykonania projektu. Sposób przekazania materiałów Strony ustalać będą na bieżąco. Przekazanie dokumentów przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że dokumenty te są jego własnością oraz, że upoważnia Grupę FKD do ich użycia i wykorzystania przy wykonaniu zamówienia.

3.    Klient współdziałać będzie przy wykonywaniu projektu graficznego, a w szczególności będzie udzielał Grupie FKD wszelkich wskazówek i wyjaśnień potrzebnych Grupie FKD do wykonania projektu.

4.    Prawa autorskie do wykonanego projektu są własnością Grupy FKD. Prawa te Grupa FKD może przenieść na Klienta za odrębnym wynagrodzeniem ustalonym przez Strony.

 

§ 7. ODBIÓR, DOSTAWA

 

1.    Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy przedmiotu zamówienia w treści zamówienia.

2.    W przypadku wyboru opcji „odbiór własny” przedmiot zamówienia zostanie udostępniony Klientowi w siedzibie Grupy FKD pod adresem: 60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 8a, w godzinach 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.

3.    W przypadku wyboru opcji „dostawa” przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na miejsce wskazane przez Klienta za dodatkową opłatą, której wysokość zostanie wskazana Klientowi w treści zamówienia.

4.    Dostawa zostanie dokonana za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Grupę FKD.

5.    Na życzenie Klienta przedmiot zamówienia może zostać dostarczony za pośrednictwem wybranego przez Klienta spedytora, przy czym koszty takiej dostawy pokrywa Klient.

6.    Grupa FKD nie ponosi odpowiedzialności za ubytki, nieprawidłowości lub szkody, które powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez przewoźnika w celu wykonania usługi a jej doręczeniem Klientowi. W momencie wydania towaru Klientowi, ryzyko związane z jego utratą lub uszkodzeniem przechodzi na Klienta. Przed przyjęciem przesyłki od przewoźnika Klient powinien dokładnie zbadać stan przesyłki co do jej ewentualnych ubytków lub uszkodzeń oraz sprawdzić jej zawartość przed potwierdzeniem odbioru zgodnie z zaleceniami określonymi w ust. 7 niniejszego Regulaminu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, w szczególności  uszkodzeń i ubytków, należy zgłosić przewoźnikowi zastrzeżenia co do stanu paczki i obligatoryjnie spisać protokół ze szczegółowym opisem wykrytych zastrzeżeń. Sporządzenie protokołu i odbiór przesyłki z zastrzeżeniami stanowią podstawę do wniesienia i  rozpatrzenia reklamacji przez przewoźnika.

7.    Przy odbiorze przesyłki prosimy o dokładne sprawdzenie:

a.    opakowania zewnętrznego przesyłki:

Opakowanie zewnętrzne nie powinno mieć żadnych uszkodzeń, ubytków, wgnieceń lub dziur. Paczka powinna być nienaruszona i zamknięta. Jeśli opakowanie zewnętrzne wzbudza zastrzeżenia, należy odmówić przyjęcia przesyłki i spisać protokół w obecności kuriera. Podejmując decyzję o odbiorze zamówienia z widocznym uszkodzeniem opakowania, należy wnieść zastrzeżenia do pisemnego protokołu, w którym opisane zostaną wszelkie nieprawidłowości. Klient otrzyma jeden egzemplarz wypełnionego protokołu.

b.    zawartości przesyłki:

Należy otworzyć przesyłkę i sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Jeśli Klient ma zastrzeżenia do stanu zamówionych produktów lub zamówienie nie zgadza się z dokumentem zakupu, należy sporządzić pisemny protokół. Klient odbiera jeden egzemplarz wypełnionego protokołu.

8.    Domniemywa się, iż osoba odbierająca przedmiot zamówienia w imieniu Klienta, posiada stosowne umocowanie do dokonania tej czynności. Klient zobowiązuje się każdorazowo upoważnić swego przedstawiciela odbierającego przedmiot zamówienia zarówno do czynności odbioru, jak i do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w tym zakresie.

 

§ 8. WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1.    Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w następujący sposób:

50% wartości zamówienia jest płatne po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Grupę FKD i jest warunkiem przystąpienia przez Grupę FKD do realizacji zamówienia, pozostała część wynagrodzenia wraz z kosztami dostawy jest płatna najpóźniej przy odbiorze przedmiotu zamówienia.

2.    W przypadku braku wpłaty części wynagrodzenia określonego w ust. 1 lit. 1) w terminie dłuższym niż 2 tygodnie, Grupa FKD zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, na co Klient wyraża zgodę.

3.    W przypadku stałych Klientów możliwe jest ustalenie indywidualnych zasad płatności. Indywidualne zasady płatności zostają ustalone po złożeniu przez Klienta zamówienia i zostaną potwierdzone przez Grupę FKD w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.    Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącania swych należności w stosunku do Grupy FKD.

5.    Wysokość wynagrodzenia Grupy FKD może ulec zmianie z uwagi na zmiany wprowadzone przez Klienta po złożeniu zamówienia. W takiej sytuacji zastosowanie znajdują postanowienia ust. 1-4 powyżej.

6.    Za chwilę dokonania zapłaty uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Grupy FKD.

 

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.    Po odbiorze Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania przedmiotu zamówienia pod kątem jego zgodności z zamówieniem.

2.    Grupa FKD wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami, szczegółowo opisanymi poniżej. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniżej opisanymi normami nie będzie uznawane za wadę przedmiotu zamówienia.

3.    Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia Grupa FKD przyjmuje następujące normy i wytyczne:

a)    za wytyczną kolorystyczną uważa się standardowe wartości densytometryczne gęstości optycznych na polach pełnych (aplach) mierzone za pomocą densytometru bez filtra polaryzacyjnego z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji (+/- 0,2%);

b)    ze względu na brak możliwości densytometrycznej kontroli natężenia koloru Pantone, za prawidłowy kolor uznaje się taki, który jest zgodny ze wzornikiem PANTONE ®. Ocena zgodności dokonywana jest wzrokowo i powinna odbywać się w ustandaryzowanych warunkach oświetlenia D50;

c)    dopuszczalne odchylenia pasowania kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych mierzonych na środku arkusza dla liniatury rastra 150 lpi to 0,2 mm;

d)    różnice kolorystyczne pomiędzy kolorami widocznymi na ekranie monitora komputerowego, a kolorem uzyskanym przy zastosowanej technologii druku (w ramach, której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK, a nie RGB) nie stanowią wady przedmiotu zamówienia, albowiem różnice te wynikają z odmienności technologicznych;

e)    Grupa FKD dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywane są różne maszyny drukujące, przy druku tego samego projektu na różnych maszynach, mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu przedmiotu zamówienia (projektu) do druku;

f)     dodatkowe uszlachetnienie folią lub lakierem UV, może spowodować zmianę kolorystyki w sposób nieprzewidywalny, uzależniony od grafiki na wydruku. Aby ustrzec się przed niepożądaną zmianą konieczne jest wykonanie testów, które Grupa FKD może wykonać odpłatnie na zlecenie Klienta;

g)    ze względu na specyfikę druku offsetowego towarzyszy mu zjawisko ścierania farby z zadrukowanej powierzchni oraz zjawisko falowania papieru. Grupa FKD dołoży wszelkich możliwych starań, aby zjawisko to było zminimalizowane, ale nie może zagwarantować jego całkowitej eliminacji;

h)    za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji;

i)      przy gramaturach papieru powyżej 150g, występuje zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Grupa FKD stosuje dodatkowe bigowanie, przed procesem falcowania. Grupa FKD dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Grupy FKD;

j)      produkty sztancowane z wykrojnika, ze względów technologicznych posiadać będą na gotowym wyrobie ślady po zamkach niezbędnych w procesie wykrawania;

k)    za nieprawidłową warstwę lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane;

l)      z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych dopuszczalne są następujące odchylenia:

m)   przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki – tolerancja do 1 mm,

n)    przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,

o)    przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – tolerancja do 1 mm,

p)    przy lakierowaniu UV wybiórczym (pasowanie rysunku i warstwy lakieru) – tolerancja do 1 mm,

q)    w ilości zamówionego i dostarczonego Klientowi przedmiotu zamówienia – +/- 5%.

r)     Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad przedmiotu zamówienia winny być przekazywane Grupie FKD w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od dnia odbioru.

4.    Stwierdzenie niezgodności z zamówieniem części dostarczonego przedmiotu zamówienia nie stanowi podstawy do zgłaszania reklamacji w stosunku do całości zamówienia.

5.    Wady przedmiotu zamówienia ujawnione i zgłoszone Grupie FKD będą usuwane bezpłatnie przez Grupę FKD w terminie 14 dni roboczych od daty uznania przez Grupę FKD reklamacji za zasadną.

6.    Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Prawem właściwym dla umów zawartych w sposób określony w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie.

2.    Przeniesienie wierzytelności w stosunku do Grupy FKD na inne podmioty możliwe jest wyłącznie za zgodą Grupy FKD udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.

3.    Adres poczty elektronicznej Grupy FKD jest następujący: biuro@fkd.pl. Klient może kontaktować się z Grupą FKD również przy wykorzystaniu adresów poczty elektronicznej wskazanych na stronie internetowej www.fkd.pl, w zakładce „kontakt”.

4.    Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Grupę FKD o zmianie: adresu siedziby, adresu mailowego oraz innych danych kontaktowych podanych w zamówieniu. Zaniedbanie wskazanego powyżej obowiązku spowoduje, że wszelką korespondencję dokonaną na adres wskazany uprzednio, uznaje się za skutecznie dostarczoną.

5.    Klient jest zobligowany do zapewnienia sprawności wskazanej skrzynki pocztowej od momentu złożenia zamówienia do ostatecznego zrealizowania zamówienia.

6.    Postanowienia niniejszego Regulaminu Realizacji Zamówień stosuje się odpowiednio do umowy także w przypadku jej zawarcia w drodze negocjacji, jeżeli strony nie postanowią inaczej.

7.    Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur w formie elektronicznej.

8.    Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów, jest rzeczowo właściwy Sąd powszechny dla miasta Poznania.

9.    Grupa FKD zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.fkd.pl. Do zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.