• REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

  § 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem strony https://fkd.pl/ (zwaną w dalszej części Regulaminu „Stroną Internetową”) jest Grupa FKD Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zbąszyńskiej 8a, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000352291, posiadająca NIP 7792372599 oraz numer REGON 301397496.
 2. Użytkownik jest to osoba odwiedzająca stronę.
 3. Wejście na tę Stronę Internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu jest proszony o niekorzystanie z niniejszej Strony Internetowej.
 • § 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Operatorem strony jest Właściciel strony.
 2. Przeznaczenie Strony Internetowej jest w szczególności następujące:
 1. promocja marki oraz firmy Właściciela Strony Internetowej jako stabilnego oraz godnego zaufania partnera biznesowego,
 2. prezentacja kreatywności zespołu Właściciela Strony Internetowej oraz jego doświadczenia w każdym sektorze gospodarki,
 3. prezentacja produktów z asortymentu Właściciela.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z treści umieszczonych na Stronie Internetowej.
 2. Użytkownik jest zobowiązany korzystać ze Strony Internetowej w sposób zgodny z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem Strony Internetowej, a w szczególności zobowiązany jest nie naruszać praw osób trzecich oraz praw właściciela Strony Internetowej.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu:
 1. zakłócenie poprawnej pracy Strony Internetowej,
 2. uzyskanie nieprzysługujących mu praw dostępu.
 3. Strona Internetowa może zawierać odesłania, w szczególności w formie linków, bannerów lub przycisków do innych stron internetowych. Nie oznacza to jednak, że Właściciel Strony Internetowej ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.
 • § 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI
 1. Treści zawarte na Stronie Internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380).
 2. Właściciel Strony Internetowej dokłada wszelkiej staranności, aby umieszczane na niej treści były na bieżąco aktualizowane oraz sporządzone w sposób rzetelny.
 3. Właściciel Strony Internetowej nie udziela gwarancji, że treści prezentowane na Stronie Internetowej są aktualne, prawidłowe, kompletne oraz że Użytkownik będzie miał stały dostęp do Strony Internetowej.
 4. Wiążące porady, informacje, oferty, lub wyjaśnienia udzielane są przez Właściciela Strony Internetowej w ramach komunikacji indywidualnej poprzez kontakt:
 1. pod numerem telefonu: +48 61 662 57 16,
 2. pod adresem poczty elektronicznej: biuro@fkd.pl.
 3. Właściciel Strony Internetowej nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z korzystania ze Strony Internetowej, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Właściciela Strony Internetowej.
 • § 4. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do treści zamieszczonych na Stronie Internetowej, w tym tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów stanowią własność Właściciela Strony Internetowej.
 2. Prawa do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016, poz. 666) umieszczonych na Stronie Internetowej zastrzeżone są dla Właściciela Strony Internetowej.
 3. Żaden utwór, o którym mowa w ust. 2 powyżej umieszczony na Stronie Internetowej nie może być:
 1. używany i wykorzystywany przez Użytkownika Strony Internetowej w jakiejkolwiek działalności, tj. w ramach prowadzonych inwestycji, działalności promocyjnej, reklamowej, marketingowej, informacyjnej i usługowej,
 2. utrwalany na wszelkich przedmiotach fizycznych, na których możliwe jest zapisanie i z którego możliwe jest późniejsze odczytanie, w szczególności na papierze, na nośnikach elektronicznych bez względu na format pliku,
 3. publicznie wykonywany, wystawiany i wyświetlany, w tym publicznie udostępniany przez Użytkownika Strony Internetowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 4. nadawany za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,
 5. wprowadzany do obrotu,
 6. wprowadzany do pamięci komputera i umieszczony w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet,
 7. odtwarzany i reemitowany,
 8. rozpowszechniany, w tym użyczany lub najmowany,
 9. przystosowywany do potrzeb Użytkownika – Użytkownik nie może wprowadzać zmian w utworze.
 10. Każdorazowe wykorzystanie treści umieszczonych na Stronie Internetowej w prasie w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku (Dz.U. Nr 5, poz. 24) oraz w telewizji w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (tj. Dz. U z 2016, poz. 639) wymaga, wcześniejszej wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zgody Właściciela Strony Internetowej.
 11. Po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej podmiot wykorzystujący treści umieszczone na Stronie Internetowej zobowiązany jest treści te opatrzyć imieniem i nazwiskiem autora, oznaczeniem firmy Właściciela Strony Internetowej, umieszczeniem odnośnika do Strony Internetowej oraz spełnienia innych wymagań wskazanych przez Właściciela Strony Internetowej.
 12. Korzystanie z treści na zasadach określonych w ust. 4 oraz 5 powyżej powinno zawsze pozostawać w zgodzie z niniejszym Regulaminem, w szczególności nie powinno podważać zaufania do Właściciela Strony Internetowej jako podmiotu gospodarczego, czy w jakikolwiek sposób pozostawać w sprzeczności z przeznaczeniem Strony Internetowej, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej.
 • § 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Właściciel Strony Internetowej dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej.
 2. Podjęcie przez Właściciela Strony Internetowej starań, o których mowa w ust. 1 powyżej nie gwarantuje, że strona będzie działała bez awarii, przerw oraz że dostęp do niej będzie możliwy w każdym czasie.
 3. W przypadku gdy Użytkownik będzie miał jakiekolwiek zastrzeżenia co do funkcjonowania Strony Internetowej powinien zgłosić je na adres email: biuro@fkd.pl.
 4. Właściciel Strony Internetowej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie Internetowej.
 5. Regulamin zostanie opublikowany na Stronie Internetowej.
 6. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie ze Strony Internetowej przez Użytkowników podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku.