Regulamin sklepu www.fkd.pl
i ogólne warunki sprzedaży

 1. 1. Definicje

  1. Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
  2. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach firmy poligraficznej Grupa FKD Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
  3. Portal - serwis internetowy dostępny pod adresem https://fkd.pl/, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
  4. Produkty - materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu https://fkd.pl/.
  5. Zamówienie, zwane również Zleceniem - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
 2. 2. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem https://fkd.pl/, zwanego dalej Portalem.
  2. Właścicielem i administratorem strony https://fkd.pl/ jest Grupa FKD Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zbąszyńskiej 8a, kod 60-359, NIP 7792372599, REGON 301397496, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000352291, zwaną dalej “FKD”.
  3. Portal umożliwia klientowi zapoznanie się z towarami FKD, ich cenami, parametrami oraz dostępnością, jak też umożliwia klientom zawarcie umowy sprzedaży na zasadach określonych w pkt 4 poniżej.
  4. Klientem Portalu mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Klientem Portalu nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
  5. Ceny Produktów są cenami brutto i zostały wyrażone w polskich złotych, nie zawierają kosztów transportu. Informacja dotycząca konkretnego zamówienia podawana jest podczas jego składania, w zależności od wybranego sposobu płatności i dostawy.
  6. Realizacja sprzedaży w Portalu odbywa się według zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Złożenie zamówienia na Portalu oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
 3. 3. Korzystanie z Portalu

  1. Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty FKD jest założenie przez Klienta konta na Portalu poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie imienia i nazwiska, aktualnego adresu e-mail oraz numeru telefonu.
  2. FKD może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
   3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez FKD za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię FKD.
  3. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody FKD.
  4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, FKD podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
  5. Klient Portalu nie może:
   1. dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
   3. rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystać z Portalu w sposób uciążliwy dla innych klientów oraz FKD.
  6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku,
   2. korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. 4. Złożenie Zamówienia

  1. Przedmiotem Zamówienia są materiały oraz usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.
  2. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę www.fkd.pl, założyć konto, dokonać wyboru Produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty, oraz złożyć Zamówienie.
  3. Po kliknięciu przycisku „Dodaj do koszyka” Klient zostanie przeniesiony na stronę Zamówienia, gdzie może wysłać plik graficzny, wybrać metodę płatności oraz sposób dostawy, a także podać niezbędne dane do procesu realizacji Zamówienia, tj.:
   1. imię i nazwisko,
   2. dokładny adres,
   3. telefon,
   4. adres e-mail,
   5. nr NIP oraz nazwę firmy.
  4. Kliknięcie przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres e-mail. Wiadomość zawiera potwierdzenie otrzymania i podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
   1. przedmiot Zamówienia oraz jego numer,
   2. łączną cenę zamawianych Produktów lub usług,
   3. metodę płatności oraz dostawy,
   4. adres pod jaki FKD dostarczy przesyłkę i w jakim czasie.
  5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji dopiero z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz płatność za Zamówienie zostanie zaksięgowana na koncie FKD lub zautoryzowana w przypadku Zamówień opłaconych przy wykorzystaniu systemu płatniczego „Blue Media” oraz „Przelewy24” zgodnie z 6.2.1 Regulaminu.
  6. Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z FKD umowy sprzedaży oraz, dla Zamówień już opłaconych, oznacza przekazanie Zamówienia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z Zamówienia.
  7. Po złożeniu Zamówienia, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na to, że Zamówienia składane za pośrednictwem Portalu obejmują towary nieprefabrykowane, tj. wyprodukowane według specyfikacji Klienta, a FKD zgodnie z nimi wytwarza i dostarcza towary.
  8. Zamówienie, które nie zostało opłacone i w którym nie dokonano akceptacji plików graficznych, ważne jest przez 30 dni, po upływie których zostanie automatycznie usunięte z konta użytkownika.
  9. W przypadku klientów, którzy złożyli i opłacili Zamówienie, ale nie dokonali akceptacji plików, po 30 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, FKD skontaktuje się w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
  10. Dokonanie płatności możliwe jest przed akceptacją plików graficznych. W ciągu siedmiu dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie, FKD wystawi fakturę zgodnie z przyjętymi zasadami księgowymi.
  11. Klient może anulować Zamówienie, ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych. W takim przypadku FKD najdalej w ciągu 14 dni roboczych dokona zwrotu środków na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał płatności lub rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, którą dokonano płatności, pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie FKD musi podjąć by anulować rozpoczęty proces realizacji Zamówienia (tj. 30,75 zł brutto). FKD wystawi wówczas fakturę korygującą zmniejszającą wartość Zamówienia.
  12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokładne godziny akceptacji plików oraz terminy realizacji określone są na stronie Portalu dla każdego Produktu odrębnie.
  13. Klient może zlecić FKD w ramach Zamówienia także wykonanie projektu graficznego. W takim przypadku, o ile strony nie ustalą innych szczegółów dotyczących wynagrodzenia, terminu i sposobu wykonania projektu, projekt graficzny będzie wykonywany na następujących zasadach:
   1. w cenie projektu graficznego zawarta jest 1 wersja projektu graficznego z prawem do zawnioskowania przez Klienta o wprowadzenie dwóch drobnych poprawek, jednak nie ingerujących w koncepcję całego projektu. Wszelkie dalsze poprawki są płatne w zależności od poświęconego czasu na podstawie stawki godzinowej w wysokości 80 zł netto,
   2. cena za projekt graficzny nie zawiera w sobie dodatkowych kosztów, w szczególności: zakupu zdjęć i grafik z internetowych baz oraz zaawansowanej ich obróbki,
   3. cena projektu graficznego kalendarzy nie zawiera projektowania indywidualnych kalendariów (FKD korzysta z własnych gotowych kalendariów),
   4. Klient zobowiązany jest dostarczyć FKD wszelkie niezbędne teksty, logotypy, zdjęcia lub grafiki, a także konkretne wskazówki dotyczące wyglądu projektu, wypełniając formularz w procesie Zamówienia,
   5. po otrzymaniu kompletu wskazówek i materiałów, o których mowa powyżej, FKD informuje o orientacyjnym terminie realizacji Zamówienia,
   6. projekt graficzny jest przekazywany Klientowi do akceptacji poprzez umieszczenie go w Panelu Klienta na stronie https://fkd.pl/ w zakładce Zamówienia (projekt jest podpinany w danym Zamówieniu). Klient może projekt zaakceptować lub odrzucić przekazując do niego poprawki zgodnie z pkt 4.13.1 Regulaminu. Akceptacja projektu graficznego oznacza skierowanie pliku do druku bez możliwości anulowania Zamówienia lub wprowadzenia jakichkolwiek zmian.
  14. Wszelkie odstępstwa od postanowień 4.13.1-7 każdorazowo wyceniane są indywidualnie.
  15. Przekazanie jakichkolwiek materiałów, informacji i dokumentów przez Klienta w celu przygotowania projektu graficznego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że dokumenty te są jego własnością, posiada do nich prawa autorskie co najmniej w zakresie niezbędnym do wykorzystania ich w projekcie graficznym przez FKD oraz, że upoważnia FKD do ich wykorzystania przy wykonaniu Zamówienia. Jednocześnie Klient zwalnia FKD z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich, jeśli naruszenie to powstało z powodu niedopełnienia przez Klienta obowiązku lub niezgodności z prawdą oświadczeń, o których mowa w zdaniu wcześniejszym.
  16. Klient współdziałać będzie przy wykonywaniu projektu graficznego, a w szczególności będzie udzielał FKD wszelkich wskazówek i wyjaśnień potrzebnych FKD do wykonania projektu.
  17. Prawa autorskie do wykonanego projektu są własnością FKD. Prawa te FKD może przenieść na Klienta za odrębnym wynagrodzeniem ustalonym przez Strony.
  18. Informacje o usługach i produktach na Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając za pośrednictwem Portalu Zamówienie, składa FKD ofertę zawarcia umowy. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, po zweryfikowaniu przez FKD możliwości jego realizacji (w tym prawidłowości plików otrzymanych od Klienta).
 5. 5. Dostawa

  1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.
  3. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony na Portalu.
  4. FKD dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zamówienie w podanym terminie, jednak dopuszcza możliwość wydłużenia terminu jego realizacji z powodu wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej, maksymalnie o 3 dni robocze. Opóźnienia realizacji we wskazanym terminie nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej FKD względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy. Gdy zwłoka spowodowana zwyżką produkcyjną przekroczy 3 dni, Klient może otrzymać rekompensatę w wysokości 1% wartości umowy za każdy jej dzień. Łączna wartość rekompensaty ograniczona zostaje do 5% wartości umowy.
  5. FKD dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zamówienia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od FKD, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego, opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu produkcyjnego. Opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej FKD względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.
 6. 6. Cena i płatność

  1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazanie godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.
  2. Płatności za Zamówienie można dokonać:
   1. za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, Blue Media oraz Przelewy24 w tym: kart płatniczych - debetowych, kredytowych, przedpłaconych (obsługiwane karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), przelewem on-line,
   2. korzystając z przelewu bankowego.
  3. FKD nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
  4. Dokonując zakupów na Portalu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się na Portalu. E-faktura znajduje się w szczegółach danego Zamówienia.
  5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w systemie Blue Media jest Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie.
  6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w systemie Przelewy24 jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu.
  7. Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu przyjęcia Zamówienia przez FKD do realizacji, zaliczkę na poczet realizacji zamówienia.
 7. 7. Materiały do druku

  1. FKD nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak będą one zawierały treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, FKD ma prawo odmówić realizacji Zamówienia.
  2. FKD nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
  3. Materiały, które FKD otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na Portalu.
  4. W przypadku niezgodności materiałów przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną na Portalu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją plików graficznych.
  5. FKD nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta materiałów i plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem, itp. W przypadku akceptacji przez Klienta takiego pliku następuje przekazanie Zamówienia do realizacji.
  6. FKD nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych plików i materiałów.
  7. Pliki, dane i materiały przesyłane do FKD archiwizowane są bezterminowo. Wyjątek stanowią pliki graficzne Klientów dodane do zamówień, które usuwane są po 6 miesiącach od ich ostatniego wykorzystania w Zamówieniu oraz dane osobowe, które przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności.
 8. 8. Reklamacje

  1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego w Panelu klienta, w szczegółach danego Zamówienia, na stronie „zamówienia”.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
  3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 10 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
  4. FKD zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 10 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. W takim przypadku będą one rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, FKD jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
  5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
  6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku, porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
  7. FKD dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez FKD.
  8. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia, itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, FKD stosuje bigowanie przed procesem falcowania. FKD dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd FKD.
  9. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
  10. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
   1. przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki - tolerancja do 2 mm,
   2. przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) - tolerancja do 1 mm,
   3. przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) - tolerancja do 1 mm,
   4. przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych - tolerancja do 0,1 mm,
   5. różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające +/- 5% ilości zamówionej,
   6. przy lakierowaniu UV wybiórczym pasowanie rysunku i warstwy lakieru - tolerancja do 1 mm.
  11. FKD ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji FKD może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie koszt przesłania zwrotu ponosi FKD.
  12. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez FKD.
  13. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane Zamówienie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
  14. Stwierdzenie niezgodności z Zamówieniem części dostarczonego przedmiotu zamówienia nie stanowi podstawy do zgłaszania reklamacji w stosunku do całości zamówienia.
  15. Wady przedmiotu Zamówienia ujawnione i zgłoszone FKD będą usuwane bezpłatnie przez FKD w terminie 14 dni roboczych od daty uznania przez FKD reklamacji za zasadną.
  16. FKD ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. FKD nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa Produktów do Klienta.
 9. 9. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Portalu

  1. FKD podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@fkd.pl.
  3. Zgłaszając błąd Portalu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 10. 10. Zgoda na wykorzystanie znaku towarowego Klienta

  1. Klient wyraża nieodpłatną, niewyłączną i nieograniczoną terytorialnie zgodę na korzystanie z:
   1. nazwy prawnej Klienta, w tym wszystkich znaków słownych stosowanych do odróżnienia jego przedsiębiorstwa,
   2. słownych, graficznych i graficzno-słownych znaków towarowych zarejestrowanych dla Klienta lub identyfikujące Klienta w praktyce,
   3. podstawowych danych dotyczących zakresu usług świadczonych przez FKD na rzecz Klienta,
   przez czas nieokreślony, wyłącznie w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych dotyczących działalności FKD i projektów FKD w następującym zakresie: w Internecie, na stronie internetowej www.fkd.pl oraz na blogu w ramach strony internetowej prowadzonej przez FKD, w celu umieszczenia ich na materiałach marketingowych oraz jako przykłady zrealizowanych projektów, a także informowania osób trzecich o współpracy stron w swoich materiałach marketingowych i na stronie internetowej, w szczególności w zakładce “Portfolio” (lub podobnej będącej jej odpowiednikiem).
  2. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody i żądania zaprzestania wykorzystywania znaków i nazwy Klienta w dowolnym momencie. FKD usunie znaki i nazwę Klienta ze swojej strony internetowej i materiałów marketingowych w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prośby Klienta.
  3. Materiały promocyjne, na których zostaną umieszczone znaki i nazwa Klienta będą realizowane w ramach przedsięwzięć, które stanowią element budowy pozytywnego wizerunku obu stron. FKD zobowiązuje się do korzystania ze znaków i nazwy Klienta w sposób nienaruszający prawa i dobrych obyczajów.
  4. FKD nie jest uprawniona do udzielania zgody podmiotom trzecim na wykorzystywanie znaków i nazwy Klienta.
 11. 11. Postanowienia końcowe

  1. Prawem właściwym dla umów zawartych w sposób określony w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie.
  2. Przeniesienie wierzytelności w stosunku do FKD na inne podmioty możliwe jest wyłącznie za zgodą FKD udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.
  3. Adres poczty elektronicznej Grupy FKD jest następujący: biuro@fkd.pl. Klient może kontaktować się z FKD również przy wykorzystaniu adresów poczty elektronicznej wskazanych na stronie internetowej www.fkd.pl, w zakładce „kontakt”.
  4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Grupę FKD o zmianie: adresu siedziby, adresu mailowego oraz innych danych kontaktowych podanych w Zamówieniu. Zaniedbanie wskazanego powyżej obowiązku spowoduje, że wszelką korespondencję dokonaną na adres wskazany uprzednio, uznaje się za skutecznie dostarczoną.
  5. Klient jest zobligowany do zapewnienia sprawności wskazanej skrzynki pocztowej od momentu złożenia Zamówienia do ostatecznego jego zrealizowania.
  6. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do umowy także w przypadku jej zawarcia w drodze negocjacji, jeżeli strony nie postanowią inaczej.
  7. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur w formie elektronicznej.
  8. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów jest rzeczowo właściwy Sąd powszechny dla miasta Poznania.
  9. FKD zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.fkd.pl. Do zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

Powered by MasterApps