Regulamin konkursu "Moje EKOchane miejsce" Grupa FKD Sp. z o.o.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu jest firma Grupa FKD Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.Zbąszyńskiej 8a. NIP: 779 23 72 599.
  2. Fundatorem nagrody jest organizator.
  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 2. Warunki uczestnictwa

  1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
  3. Konkurs trwa od 4.07.2023 r. od godziny 12.00 do 18.07.2023 r. do godziny 12.00.
  4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod postacią postu za pośrednictwem fanpage’a Grupy FKD, a także w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym przez przedstawiciela organizatora.
  5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage'u na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063700327213.
  6. Uczestnicy mogą polubić/zaobserwować fanpage Grupy FKD, ale nie jest to wymagane i nie stanowi warunku udziału w konkursu, ani podstawy do oceny pracy konkursowej.
 3. Zadanie konkursowe

  1. Zadanie konkursowe polega na wklejeniu w komentarzu zdjęcia z ukochanego miejsca wakacyjnego (fotografie związane z przyrodą tego miejsca). Należy też wskazać przybliżone miejsca wykonania fotografii (np. regionu) oraz napisać krótkie wyjaśnienie.
  2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi w jednym komentarzu. Jego długość jest dowolna w ramach maksymalnej liczby znaków komentarza.
  3. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.
  4. Najciekawsze i najbardziej kreatywne prace konkursowe zostaną wybrane przez trzech przedstawicieli organizatora, a więc Grupy FKD na podstawie ich subiektywnych opinii.
  5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook, a także w komentarzu pod postem konkursowym.
  6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
  7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.
 4. Nagroda

  1. Nagrodą w konkursie jest kalendarz wyprodukowany przez Grupę FKD (3 sztuki - po jednej dla każdego ze zwycięzców).
  2. Nagrodę organizator dostarczy zwycięzcom za pośrednictwem poczty lub w formie przesyłki kurierskiej (po podaniu przez nich adresu do wysyłki).
  3. Adres do wysyłki nagrody należy podać organizatorowi najpóźniej do dnia 25.07.2023 do godziny 12.00. Po tym czasie nagroda traci ważność i zostanie przekazana innemu uczestnikowi - kolejnemu z listy ocen prac konkursowych.
  4. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na fanpage.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie uczestnika i poinformowanie go o przyznaniu nagrody.
  7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.
 5. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: sklep@fkd.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - "Moje EKOchane miejsce FKD").
  3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
 6. Obowiązek informacyjny

  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest (Grupa FKD Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@fkd.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Grupy FKD pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063700327213.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 7. Postanowienia końcowe

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Grupy FKD pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063700327213.
  4. Biorąc udział w konkursie, użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Powered by MasterApps